TÁILLÍ

TÁILLÍ

Tá áthas orainn a chur in iúl duit go bhfuil na harduithe breise ar ráta do na scrúdaitheoirí scríofa agus scrúdaitheoirí béaltrialacha a gnOthaíodh do 2023 dearbhaithe do scrúduithe 2024.

Achoimre ar Ráta Íocaíochta do Scrúdaitheoirí Scríofa don tSraith Shóisearach agus don Ardteistiméireacht

I gcás na hArdteistiméireachta, agus íocaíocht dreasachta 2024 curtha leis, gheobhaidh scrúdaitheoirí go hiondúil idir €7,900 agus €11,142 ag brath ar an ábhar agus ar líon na scripteanna a mharcáiltear.

I gcás na Sraithe Sóisearaí, agus íocaíocht dreasachta 2024 curtha leis, gheobhaidh scrúdaitheoirí go hiondúil idir €4,967 agus €5,125 ag brath ar an ábhar agus ar líon na scripteanna a mharcáiltear.

Mar achoimre, gheobhaidh scrúdaitheoirí:

 • Táille riaracháin de €243.59 
 • Táille comhdhála marcála de €243.59 (más bainteach)
 • An táille socruithe leasaithe de €243.59 i gcás na comhdhála marcála digití (más bainteach)
 • Táillí scripte a bhaineann le hábhair ar leith. An ráta do gach script a bhaineann le hábhair ar leith atá éagsúil ag brath ar chastacht an scrúdaithe agus an t-am a ghlacann sé gach script a mharcáil
 • 3.53% ón gComhaontú Ag Dul ó Neart go Neart a chuirtear lena bhfuil thuas 
 • €6 sa bhreis do gach script a mharcáiltear go sásúil ag an Ardteistiméireacht
 • €3 sa bhreis do gach script a mharcáiltear go sásúil ag an tSraith Shóisearach
 • Rátaí scripte níos airde do scripteanna breise a mharcáiltear os cionn na tairsí d’ábhair ar leith (más bainteach)
 • Le haghaidh 2024, táthar ag leanúint ar aghaidh leis an Íocaíocht Dreasachta um Earcaíocht agus Choinneáil de €900 le haghaidh Scrúdaitheoirí na hArdteistiméireachta agus €700 le haghaidh Scrúdaitheoirí na Sraithe Sóisearaí ar bhonn aonair.

Tabharfar tuilleadh mionsonraí duit nuair a cheaptar thú.

Achoimre ar Ráta Íocaíochta do Scrúdaitheoirí Scríofa don Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Mar achoimre, gheobhaidh scrúdaitheoirí:

 • Táille riaracháin de €243.59 
 • Táille comhdhála marcála de €243.59 (más bainteach)
 • An táille socruithe leasaithe de €243.59 i gcás na comhdhála marcála digití (más bainteach)
 • Táillí scripte a bhaineann le hábhair ar leith. An ráta do gach script a bhaineann le hábhair ar leith atá éagsúil ag brath ar chastacht an scrúdaithe agus an t-am a ghlacann sé gach script a mharcáil
 • 3.53% ón gComhaontú Ag Dul ó Neart go Neart a chuirtear lena bhfuil thuas 
 • €6 sa bhreis do gach script a mharcáiltear go sásúil 
 • Rátaí scripte níos airde do scripteanna breise a mharcáiltear os cionn na tairsí d’ábhair ar leith (más bainteach)
 • An Íocaíocht Dreasachta Earcaíochta agus Coinneála de €900 le haghaidh Scrúdaitheoirí na hArdteistiméireachta Feidhmí.

Tabharfar tuilleadh mionsonraí duit nuair a cheaptar thú.

Achoimre ar Ráta Íocaíochta do Scrúdaitheoirí Béaltrialacha don Ardteistiméireacht

Tá na rátaí pá do scrúdaitheoirí béaltrialacha 2024 mar a leanas. Iniata sna rátaí seo tá an €6 in aghaidh na scripte /teiste a ceadaíodh ar dtús in 2022 agus préimh c. €11 de bharr na dtrialacha a reáchtáil am Cásca. 

 • Gaeilge na hArdteistiméireachta Bonnleibhéal – €20.43 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €7.00)
 • Gach Béaltriail eile – €27.37 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €9.38) 
 • Táille don Socrú Athbhreithnithe : €243.59 in aghaidh ceapúcháin (2019 ráta n/a) 

Faigheann scrúdaitheoirí speansais thaistil freisin agus liúntais chothaithe chomh maith leis an méid thuas

Achoimre ar Ráta Íocaíochta do Scrúdaitheoirí Béaltrialacha don Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Iniata sna rátaí seo tá an €6 in aghaidh na scripte /teiste a ceadaíodh ar dtús in 2022 agus préimh c. €11 de bharr na dtrialacha a reáchtáil am Cásca. 

 • Gaeilge na hArdteistiméireachta Bonnleibhéal – €20.43 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €7.00)
 • Gach Béaltriail eile – €27.37 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €9.38) 
 • Táille don Socrú Athbhreithnithe : €243.59 in aghaidh ceapúcháin (2019 ráta n/a) 

Faigheann scrúdaitheoirí speansais thaistil freisin agus liúntais chothaithe chomh maith leis an méid thuas

Taisteal agus Cothabháil

Íoctar taisteal agus cothabháil i gcomhréir le rátaí reatha Taistil & Cothabhála na Roinne Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe.

Rátaí Taistil agus Cothabhála na Foirne atá ar Conradh 2024

Tá an ráta taistil agus cothabhála i bhfeidhm ó 14 Nollaig 2023 mar seo a leanas:

Teidlíochtaí íocaíochta má tá an míleáiste níos lú ná 100km go dtí an ionad/Scoil/Comhdháil an Scrúdaithe

Is de réir fhad an turais idir an baile agus an t-ionad nó na hionaid ina gceaptar duine nó de réir fhad an turais idir an cheanncheathrú agus an t-ionad nó na hionaid ina gceaptar duine,cibé acu is giorra, a ríomhtar na costais taistil agus na liúntais chothabhála a íocfar. I gcás múinteoirí nach bhfuil ag fónamh, is de réir sheoladh an bhaile a dhéanfar iad a ríomh 

 • Ráta Lae Cothabhála (5-10 n-uair an chloig & 8 km ón teach): €17.92
 • Ráta Lae Fhada Cothabhála (10 n-uair an chloig nó níos mó): €42.99

Teidlíochtaí íocaíochta má tá an míleáiste níos mó ná 100km go dtí an ionad/Scoil/Comhdháil an Scrúdaithe

Is de réir fhad an turais idir an baile agus an t-ionad nó na hionaid ina gceaptar duine nó de réir fhad an turais idir an cheanncheathrú agus an t-ionad nó na hionaid ina gceaptar duine,cibé acu is giorra, a ríomhtar na costais taistil agus na liúntais chothabhála a íocfar. I gcás múinteoirí nach bhfuil ag fónamh, is de réir sheoladh an bhaile a dhéanfar iad a ríomh 

 • Míleáiste in aghaidh an Lae: tá rátaí míleáiste na RCPA i bhfeidhm.
 • Ráta Lae Cothabhála (5-10 n-uair an chloig & 8 km ón teach): €17.92
 • Ráta Lae Fhada Cothabhála (10 n-uair an chloig nó níos mó): €42.99
 • Ráta thar oíche (24 uair an chloig): €195.00

Ráta Lóistín Dearbhaithe (LD) Bhaile Átha Cliath

 • Fanfaidh an Ráta Lóistín Dearbhaithe mar na costais dhearbhaithe den lóistín suas go dtí teorainn den ráta caighdeánach thar oíche (€195.00) móide €42.99 (2 bhéile – Ráta 10 nUair an Chloig).
 • Ní mór do chostais lóistín agus an ráta LD á éileamh a bheith dearbhaithe.

Gaeilge