CEISTEANNA COITIANTA

CEISTEANNA COITIANTA

Trí pháirt a ghlacadh sa chóras scrúduithe náisiúnta, is féidir le múinteoirí aonair tairbhe a bhaint as go gairmiúil agus ó thaobh airgid de araon.

Tairbhís gairmiúla:

 • Cáilíocht do theagaisc a fhorbairt
 • Feabhas a chur ar an tuiscint atá agat ar an gcleachtas measúnaithe
 • Foghlaim faoin bpróiseas marcála
 • Do bhreithiúnas gairmiúil a chur i ngníomh
 • Líonrú a dhéanamh le comhghairmithe
 • Deiseanna le hardú céime a fháil go dtí róil scrúdaitheora níos sinsearaí
 • Do dheiseanna gairme a mhéadú agus feabhas a chur ar do CV
 • Ábhair nua/leasaithe san Ardteitiméireacht agus sa tSraith Shóisearach araon – deis iontach do mhúinteoirí a bheith rannpháirteach agus léargas a fháil i marcáil na scrúduithe seo den chéad uair.

Tá fáilte roimh na múinteoirí uile a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu iarratas a dhéanamh ar na poist seo. Roghnófar scrúdaitheoirí ar an mbunús dá dtaithí agus cáilíochtaí teagaisc agus measúnaithe. Cuirtear oiliúint iomlán ar fáil agus tá líonra a bhfuil tacaíocht leis ar fáil i rith phróiseas na marcála.

Ní mór go mbeadh an méid seo a leanas ag iarratasóirí don phost:

 • Céim tríú leibhéal nó a comhionann a bheith acu
 • Taithí teagaisc le déanaí acu sa réimse ábhair iomchuí nó in ábhar gaolmhar
 • Scileanna eagrúcháin agus anailíseacha maithe a bheith acu
 • In ann obair a dhéanamh ar amscála socraithe
 • Ar fáil chun obair a dhéanamh go lánaimseartha i rith thréimhse na marcála
 • Ina gcónaí i bPoblacht na hÉireann i rith thréimhse na marcála.

Scrúdaitheoirí Scríofa don tSraith Shóisearach agus don Ardteistiméireacht

I gcás na hArdteistiméireachta, agus íocaíocht dreasachta 2024 curtha leis, gheobhaidh scrúdaitheoirí go hiondúil idir €7,900 agus €11,142 ag brath ar an ábhar agus ar líon na scripteanna a mharcáiltear.

I gcás na Sraithe Sóisearaí, agus íocaíocht dreasachta 2024 curtha leis, gheobhaidh scrúdaitheoirí go hiondúil idir €4,967 agus €5,125 ag brath ar an ábhar agus ar líon na scripteanna a mharcáiltear.

Mar achoimre, gheobhaidh scrúdaitheoirí:

 • Táille riaracháin de €243.59
 • Táille comhdhála marcála de €243.59 (más bainteach)
 • An táille socruithe leasaithe de €243.59 i gcás na comhdhála marcála digití (más bainteach) 
 • Táillí scripte a bhaineann le hábhair ar leith. An ráta do gach script a bhaineann le hábhair ar leith atá éagsúil ag brath ar chastacht an scrúdaithe agus an t-am a ghlacann sé gach script a mharcáil
 • 3.53% ón gComhaontú Ag Dul ó Neart go Neart a chuirtear lena bhfuil thuas
 • €6 sa bhreis do gach script a mharcáiltear go sásúil ag an Ardteistiméireacht
 • €3 sa bhreis do gach script a mharcáiltear go sásúil ag an tSraith Shóisearach
 • Rátaí scripte níos airde do scripteanna breise a mharcáiltear os cionn na tairsí d’ábhair ar leith (más bainteach)
 • Le haghaidh 2024, táthar ag leanúint ar aghaidh leis an Íocaíocht Dreasachta um Earcaíocht agus Choinneáil de €900 le haghaidh Scrúdaitheoirí na hArdteistiméireachta agus €700 le haghaidh Scrúdaitheoirí na Sraithe Sóisearaí ar bhonn aonair.

Tabharfar tuilleadh mionsonraí duit nuair a cheaptar thú.

Scrúdaitheoirí Scríofa don Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Mar achoimre, gheobhaidh scrúdaitheoirí:

 • Táille riaracháin de €243.59
 • Táille comhdhála marcála de €243.59 (más bainteach)
 • An táille socruithe leasaithe de €243.59 i gcás na comhdhála marcála digití (más bainteach) 
 • Táillí scripte a bhaineann le hábhair ar leith. An ráta do gach script a bhaineann le hábhair ar leith atá éagsúil ag brath ar chastacht an scrúdaithe agus an t-am a ghlacann sé gach script a mharcáil
 • 3.53% ón gComhaontú Ag Dul ó Neart go Neart a chuirtear lena bhfuil thuas
 • €6 sa bhreis do gach script a mharcáiltear go sásúil ag an Ardteistiméireacht Fheidhmeach
 • Rátaí scripte níos airde do scripteanna breise a mharcáiltear os cionn na tairsí d’ábhair ar leith (más bainteach)
 • Íocaíocht Dreasachta Earcaíochta agus Coinneála de €900 le haghaidh Scrúdaitheoirí na hArdteistiméireachta Feidhmí. 

Tabharfar tuilleadh mionsonraí duit nuair a cheaptar thú

Scrúdaitheoirí Béaltrialacha don Ardteistiméireacht

Tá na rátaí pá do scrúdaitheoirí béaltrialacha 2024 mar a leanas. Iniata sna rátaí seo tá an €6 in aghaidh na scripte /teiste a ceadaíodh ar dtús in 2022 agus préimh c. €11 de bharr na dtrialacha a reáchtáil am Cásca. 

Gaeilge na hArdteistiméireachta Bonnleibhéal - €20.43 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €7.00)

Gach Béaltriail eile - €27.37 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €9.38)

Táille don Socrú Athbhreithnithe : €243.59 in aghaidh ceapúcháin (2019 ráta n/a)

Faigheann scrúdaitheoirí speansais thaistil freisin agus liúntais chothaithe chomh maith leis an méid thuas

Scrúdaitheoirí Béaltrialacha don Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Iniata sna rátaí seo tá an €6 in aghaidh na scripte /teiste a ceadaíodh ar dtús in 2022 agus préimh c. €11 de bharr na dtrialacha a reáchtáil am Cásca. 

Gaeilge na hArdteistiméireachta Bonnleibhéal - €20.43 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €7.00)

Gach Béaltriail eile - €27.37 in aghaidh an iarrthóra (2019 ráta €9.38)

Táille don Socrú Athbhreithnithe : €243.59 in aghaidh ceapúcháin (2019 ráta n/a)

Faigheann scrúdaitheoirí speansais thaistil freisin agus liúntais chothaithe chomh maith leis an méid thuas

Gaeilge